SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Arbetsplan för 2020

Verksamheten bedrivs i form av ett kontrollprogram. Syftet med kontrollprogrammet är att undersöka kustvattnens status och utveckling. Genom samordningen mellan kommuner och företag av provtagningar och utvärderingar erhålls besparingar både vad gäller kostnader och resurser.

Målet för recipientkontrollen (kontrollen av kustvattnens status och utveckling) är att kartlägga tillståndet i Östersjöns kustvatten samt att belysa effekterna i miljön av de utsläpp av förorenande ämnen som sker till vattenområdet. Kontrollen skall kunna visa effekterna av vidtagna åtgärder och ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddsåtgärder.

Kontroll av kustvattnens status och utveckling på Sydkusten har genomförts sedan 1992. Toxicon AB har för förbundets räkning utföra provtagningar och redovisningar i enlighet med provtagningsprogrammet sedan starten 1992. Kontraktet har förlängts i treårs perioder. Sydkustens Vattenvårdsförbund beslöt att för perioden 2019-2021 ge Toxicon AB i uppdrag att genomföra kontrollprogrammet. Från och med september 2019 har Niras Sweden AB tagit över all marin verksamhet från Toxicon med all personal och utrustning och avtalet för perioden är därmed enligt beslut övertaget av Niras. Kontrollprogrammet omfattar förutom hydrografi-, bottenfauna-, makroalg-, ålgräsprovtagning även undersökning av miljögifter i musslor samt djurplankton.
Undersökningsprogrammet har kompletterats med djurplanktonundersökning för att besvara frågan hur tillgången på föda för fisk ser ut.

Under senare år har Sydkustens Vattenvårdsförbund erhållit ett bidrag från länsstyrelsen i Skåne för provtagning av hydrografi och växtplankton vid en station vid Abbekås. Även för 2020 kommer provtagning av hydrografi och växtplankton att ske vid en station belägen utanför Abbekås.
Under 2020 kommer redovisning av resultaten efter provtagning enligt basprogrammet att ske varje provtagningsmånad. Vidare kommer en årsrapport att sammanställas innehållande undersökningsresultat och utvärdering.
Vart tredje år skall enligt kontrollprogrammet en undersökning av miljögifter i blåmusslor genomföras. Undersökning av miljögifter i blåmusslor har genomförts 2008, 2011 och 2014, samt 2017 och sker igen 2020.
Provtagningsprogrammet kommer för år 2020 att ske i följande omfattning vad gäller provtagning, analys, redovisning och utvärdering av kemisk fysikaliska parametrar i vatten, växtplankton, djurplankton, bottenfauna, makroalger, ålgräsängar och miljögifter i blåmussla. Inom ålgräsprovtagningen och makroalger kommer djuputbredningen att dokumenteras i fortsättningen. Kartan visar provpunkternas (sifferkodade) placering längs kusten.

Parameter

Stationer

Frekvens gång/år

Hydrografi

Falsterbo (1), Abbekås (2)

9

Växtplankton, djurplankton

Falsterbo (1), Abbekås (2)

9

Makroalger

Stavsten (3), Ystad (6)

1

Ålgräs

Fredshög (5), Ystad (6)

1

Infauna

Kämpinge (7)

1

Mobil epifauna

Fredshög (5), Stavsten (3), Abbekås (8), Ystad ((6)

1

Miljögifter i blåmussla

Stavsten (3), Abbekås (8), Svarte (10)

1

Månadsrapporter

 

9

Årsrapport

 

1

item3
 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR