SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Förbundets verksamhet

Sydkustens Vattenvårdsförbund bildades 1992 och påbörjade 1993 ett samordnat undersökningsprogram längs Skånes sydkust.

Vattenvårdsförbundets mätningar syftar till att studera miljötillståndet längs kusten, och att upptäcka både positiva och negativa miljöförändringar. I förlängningen ska mätresultaten kunna ge underlag till åtgärder från både kommuner och industrier, som kan ge en förbättrad kustmiljö.

Tyvärr är det ju inte bara kustens kommuner och industrier som påverkar. Förhållanden i hela Östersjön påverkar även sydkusten, varför de lokala ansträngningarna för att förbättra kustmiljön endast är en del i ett stort nationellt och internationellt miljöarbete. Inte desto mindre är de lokala förbättringarna som gjorts och fortfarande görs av betydelse för den lokala miljön.

Mätningarna kan delas in i mätningar i vattnet och mätningar på bottnarna i Östersjön. I vattnet utförs mätningar på en station cirka·2·sjömil sydost·om Falsterbo-kanalen. Nio gånger per år mellan februari och december tas här vattenprover på 18 m djup. Prov tas var 5:e meter, från ytan till bottnen. På varje djup mäts vattentemperaturen, salthalten, och syrehalten. Mängden näringsämnen av olika kväve- och fosforföreningar samt kisel mäts också på varje djup.

Vid ytan och vid botten mäts havsströmmens riktning och hastighet.
Växtplankton är mikroskopiska havsväxter som har en mycket stor betydelse för livet i havet. De utnyttjar solljuset och sitt klorofyll för att tillväxa med hjälp av de näringsämnen som finns i vattnet. Därför mäts också klorofyllhalten och planktonens produktion på varje djup. Planktonens olika typer av arter och deras antal studeras, bl.a. för att kunna varna för blågrönalgblomningarna under sommaren.

På botten studeras både djur- och växtlivet. Vid Stavsten (väster om Trelleborg) och vid Kåseberga studeras makroalgerna, dvs blåstång, sågtång och gaffeltång och alla de mindre algarterna, i augusti varje år. Algerna utnyttjas som föda av en del kräftdjur. Och de stora tångruskorna är också viktiga skydds- och uppväxtplatser för småfisk och kräftdjur.

Vid Fredshög (väster om Trelleborg) och vid Ystad studeras en annan typ av växter, nämligen ålgräset. Ålgräs är en fanerogam, dvs växten blommar precis som en vanlig landväxt. Ålgräset har en stor betydelse för att stabilisera sanden på botten och ålgräsängar utgör ett viktigt skydd för många småfiskar och kräftdjur. Ålgräset studeras i augusti varje år.

På grunda sandbottnar studeras de djur som lever i och ovanpå sanden. Detta görs dels vid Kämpinge, Stavsten, Hörte och Ystad i augusti varje år. De grunda sandområdena är ofta rika på djur och de utnyttjas av både flatfiskar och torsk som födoområden. Även många fågelarter finner här rikligt med föda. Det är därför viktigt att områdena övervakas så att de kan bevaras.

En gång vart tredje år analyseras halterna av miljögifter i blåmusslor vid Svarte, Abbekås och Stavsten. De är både olika metaller och organiska miljögifter (PCB, PAH) som mäts.

Alla mätningarna involverar både mycket sofistikerade elektroniska instrument som enkla insamlingsramar. Materialet som insamlas, både vatten-, växt- och djurprover tas hem till laboratoriet för vidare analyser. Allt materialet sammanställs och redovisas i rapporter.

För hydrografin och växtplanktonen redovisas detta varje månad, och en årsrapport med alla undersökningsresultaten sammanställs också varje år

 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR